бр. јавне набавке:404-1/2У/2021-05
предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Града Ниша – годишње одржавање, услуге и материјал
рок за подношење понуде: 23.03.2021 12:00
конкурсна документација:
Јавни позив
бр. јавне набавке:404/1-R/2021-11
предмет јавне набавке: Радови на замени улазне капије на археолошком локалитету "Медиана" у Нишу и замени олучних вертикала и прозорских окапница на објекту галерије "Синагога" у Нишу.
рок за подношење понуде: 22.03.2021 12:00
конкурсна документација:
Јавни позивОпис и спецификација предмета набавке и услови изв
Техничка документација и плановиОбразац структуре понуђене цене
Критеријуми за доделу уговораМодел уговора
Упутство понуђачима како да попуне понудуОпис критеријума за квалитативни избор понуђача са
Одговори на питања понуђачаОбавештење о изменама и додатним информацијама
бр. јавне набавке:1/2021
предмет јавне набавке: Plan javnih nabavki za 2021. godinu
рок за подношење понуде: 08.02.2021 00:00
конкурсна документација:
Plan javnih nabavki za 2021. godinuИзмена и допуна Плана ЈН за 2021. годину
Измена и допуна Плана ЈН за 2021. годину 2Измена и допуна Плана Јн за 2021. годину 3
Измена и допуна Плана ЈН за 2021. годину 4Измена и допуна Плана ЈН за 2021. годину 5
Измена и допуна Плана ЈН за 2021. годину 6Измена и допуна Плана ЈН за 2021. годину 7
бр. јавне набавке:404-1/45Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавања зграда и објеката, обликована по партијама, за партију 5 – Материјал за електричне инсталације
рок за подношење понуде: 28.12.2020 12:00
конкурсна документација:
Јавни позив
бр. јавне набавке:404-1/40У/2020-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликована по партијама, за: Партију 3 – Сервис возила марке Лада; Партију 4 – Сервис возила марке Дачиа; Партију 6 – Сервис возила марке Фиат Типо – у гарантном року
рок за подношење понуде: 18.12.2020 12:00
конкурсна документација:
Јавни позив
бр. јавне набавке:404-1/38У/2020-28
предмет јавне набавке: Јјавна набавка услуге, број 404-1/38У/2020-28 - Услуга чишћења зграда, услуге портира и физичких радника
рок за подношење понуде: 09.12.2020 12:00
конкурсна документација:
Јавни позив
бр. јавне набавке:404-1/8Р/2020-28
предмет јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке радова, број 404-1/8Р/2020-28 - Oдржавање јавних тоалета
рок за подношење понуде: 01.12.2020 12:00
конкурсна документација:
Јавни позив
бр. јавне набавке:404-1/15Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка штампаног материјала
рок за подношење понуде: 25.11.2020 13:00
конкурсна документација:
Јавни позив
бр. јавне набавке:404-1/14Р/2020-28
предмет јавне набавке: Станови за припаднике снага безбедности на локацији Стеван Синђелић - саобраћајница и тротоар; водоводна и канализациона мрежа
рок за подношење понуде: 24.11.2020 12:00
конкурсна документација:
ЈАВНИ ПОЗИВЈАВНИ ПОЗИВ - пречишћени текст
бр. јавне набавке:404-1/20Д/2020-28
предмет јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке добара, број 404-1/20Д/2020-28 - Материјал и средства за одржавање хигијене и тоалетни прибор, обликоване у две партије: Партија 1 - материјал и средства за одржавање хигијене Партија 2 - убруси за санитарне апарате
рок за подношење понуде: 24.11.2020 12:00
конкурсна документација:
Јавни позив
бр. јавне набавке:404-1/26У/2020-28
предмет јавне набавке: Услуге за потребе поправки и одржавања зграда и објеката, обликоване у две партије: Партија 1 - услуге поправке и одржавања кровова; Партија 2 - услуге поправке и одржавања подова – уградња подних облога (паркета, ламината и др.)
рок за подношење понуде: 16.11.2020 12:00
конкурсна документација:
јавни позив
бр. јавне набавке:404-1/2Р/2020-28
предмет јавне набавке: Превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са роком трајања од 2 (две) године
рок за подношење понуде: 13.11.2020 12:00
конкурсна документација:
ЈАВНИ ПОЗИВ
бр. јавне набавке:404-1/31Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавања зграда и објеката, Партија 5. - Материјал за електричне инсталације
рок за подношење понуде: 10.11.2020 12:00
конкурсна документација:
ЈАВНИ ПОЗИВ
бр. јавне набавке:404-1/6У/2020-28
предмет јавне набавке: Академија нових звања
рок за подношење понуде: 22.10.2020 13:00
конкурсна документација:
ЈАВНИ ПОЗИВ
бр. јавне набавке:404-1/1У/2020-28
предмет јавне набавке: Објављивања огласа, обликованог у две партије и то: 1. партија – објављивање огласа у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и 2. партија – објављивање огласа у дневном листу који се дистрибуира на територији Града Ниша
рок за подношење понуде: 20.10.2020 12:00
конкурсна документација:
ЈАВНИ ПОЗИВ
бр. јавне набавке:404-1/47У-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услугe, брoj 404-1/47У-2020-28 - пружање услуге сервисирања намештаја, обликованa по партијама, за партију 1 - Сервисирање намештаја у објекту велике сале Дома војске
рок за подношење понуде: 12.10.2020 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije broj 1Izmenjena konkursna dokumentacija broj 1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/40У-2020-28
предмет јавне набавке: услуга надоградње ГИС-а, развој нових слојева, алата и развој мобилне апликације у циљу реализације Пројекта „Унапређење географско информационог система Града Ниша
рок за подношење понуде: 21.09.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
појашњење конкурсне документације 1odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/52У-2020-28
предмет јавне набавке: Прикупљањa нових података за потребе унапређења ГИС-а Града Ниша на пројекту „Унапређење географско информационог система Града Ниша“
рок за подношење понуде: 19.08.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
obaveštenje o produženju roka dostavljanja ponudapojašnjenja konkursne dokumentacije
izmenjena konkursna dokumentacija 17 08 2020odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/28У-2020-28
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
рок за подношење понуде: 10.08.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понуда на српском језикупозив за одношење понуда на енглеском језику
конкурсна документацијапојашњење конкурсне документације број 1
pojašnjenje konkursne dokumentacijepojašnjenje konkursne dokumentaje
obaveštenje o produženju roka dostavljanja ponudaizmenjena konkursna 17 07
pojasnjenje 3izmenjena konkursna dokumentacija 17 08
pojasnjenje 4izmenjena konkursna dokumentacija 24 08
odluka o izboru privatnog partnera
бр. јавне набавке:404-2/38Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка рачунара
рок за подношење понуде: 04.08.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна докуметнација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Одлука о додели уговораОавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/31У-2020-28
предмет јавне набавке: набавка услуга израде пројектно техничких документација за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте за Партију 2. - Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу.
рок за подношење понуде: 03.08.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
izmenjena strana 18 konkursne dokumentacijepojasnjenje konkursnne dokumentacije 1
obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudeodluka o obustavi postupka
бр. јавне набавке:404-1/16У-2020-28
предмет јавне набавке: Пружање стручних услуга – Израда Извештаја о затеченом стању објекта са пројектом за извођење радова са сагласшношћу органа надлежног за послове заштите од пожара
рок за подношење понуде: 29.07.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаконкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/14у-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa услуге, брoj 404-2/14у-2020-28 – Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова
рок за подношење понуде: 27.07.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Изнена и допуна конкурсне документације број 1Измењена страна 28-44 конкурсне документације
Измењена страна 35-44 конкурсне документацијеОдговори на питања 1-2
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаИзмена и допуна конкурсне документације број 2
Измењена конкурсна документација број 1Одговори на питања од 3 до 5
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаOdgovor na pitanje broj 6
Odgovor na pitanje 7-8Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/20Р-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa радова, брoj 404-2/20Р-2020-28 - Извођење радова на изградњи продавнице са палионицом при цркви Св. цара Константина и царице Јелене.
рок за подношење понуде: 27.07.2020 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Izmenaidopunakonkursne dokumentacijebroj 1Pitanjaiodgovori broj1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:248/2020-20
предмет јавне набавке: План јавних набавки Градске управе Града Ниша за 2020. годину
рок за подношење понуде: 22.07.2020 00:00
конкурсна документација:
План јавних набавки за 2020. годину (ЗЈН бр.91/2011. Измена плана јавних набавки за 2020. год
2. Измена плана јавних набавки за 2020. год3. Измена плана јавних набавки за 2020. год
бр. јавне набавке:404-2/19Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка бежичне мреже
рок за подношење понуде: 20.07.2020 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/51У-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге геомеханичког истраживања - израда геотехничког елабората за потребе пројектовања објеката EXPO центра
рок за подношење понуде: 16.07.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/44Р/2020-28
предмет јавне набавке: Изградња дечјег игралишта у комплексу “Бојанине воде“
рок за подношење понуде: 13.07.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/25У/2020-28
предмет јавне набавке: Масовна штампа, печатирање, инсертовање и персонализација пошиљака за потребе Секретаријата за ЛПА – „Хибридна пошта“
рок за подношење понуде: 13.07.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за пдношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораИзмена и допуна Конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/41Р-2020-28
предмет јавне набавке: Одржавање и поправка верских објеката
рок за подношење понуде: 13.07.2020 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/9у-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa услуге, брoj 404-2/9у-2020-28 - Пружање услуге организације и обављања послова пољочуварске службе
рок за подношење понуде: 13.07.2020 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измењена конкурсна документација број 1Измена конкурсне документације број 1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/23У-2020-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге техничког пријема изграђених објеката - топлификацијe ЈН брoj 404-2/23У-2020-28.
рок за подношење понуде: 13.07.2020 10:00
конкурсна документација:
ПОЗИВКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученомуговору
бр. јавне набавке:404-1/40у-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржававања службених аутомобила, набавка обликована по партијама и то: V Партија – Сервис возила марке Лада.
рок за подношење понуде: 09.07.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаконкурсна документација
Odgovor na pitanjeОдлука о обустави
бр. јавне набавке:404-2/7У/2020-28
предмет јавне набавке: Услуга техничког пријема изграђених објеката водовода и канализације
рок за подношење понуде: 06.07.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка набавкеОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/12Д/2020-28
предмет јавне набавке: Уређаји за непрекидно напајање
рок за подношење понуде: 06.07.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/27Р-2020-28
предмет јавне набавке: извођење радова на реконструкцији зграде музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу
рок за подношење понуде: 03.07.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаkonkursna dokumentacija
pojašnjenje konkursne dokumentacije 1izmenjena strana 22 konkursne dokumentacije
pojašnjenje konkursne dokumentacije 2odluka o dodeli ugovora
obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu pravaodluka o dodeli ugovora ponovljena
obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu pravaobavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/26Д-2020-28
предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала, обликована по партијама и то: - I партија – Обрасци, блоковска роба и папир; - II партија – Канцеларијски прибор.
рок за подношење понуде: 03.07.2020 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-2/8У/2020-28
предмет јавне набавке: Услуге израда геодетских елабората и прибављање геодетских услуга за имовинску припрему за потребе изградње јавних саобраћајница и других објеката у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре, ради закључења оквирног споразума са највише 5 понуђача и важењем оквирног споразума годину дана од дана закључења
рок за подношење понуде: 29.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације 1Измењена и допуњена конкурсна докуметнација 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПојашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирних споразумаОбавештење о закљученим оквирним споразумима
бр. јавне набавке:404-2/24Р/2020-28
предмет јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке радова са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем на извођењу радова - грађевински радови, електро радови, термотехничке инсталације, водовод и канализација, на Цркви Светог Василија Острошког на период од две године.
рок за подношење понуде: 29.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одговори на питања број од 1-4Измењена конкурсна документација број 1
Измена и допуна кд број 1Одговор на питање бр.5
Измењена конкурсна документација број 2измена конкурсне документације
питања и одговори бр.6-8измена и допуна кд бр.3
измењена и допуњена страница 79/132измена и допуна бр.4
измењена страна 21 од 132 кдобавештење о продужењу рока
Одлука о закљученом оквирном споразумуОбавештење о закљученом оквирном споразуму
бр. јавне набавке:404-1/14У-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге штампања Статистичког годишњака Града Ниша, обликован по партијама и то за Партију 1 – Услуге штампања Статистичког годишњака Града Ниша за 2018. годину
рок за подношење понуде: 24.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/36У-2020-28
предмет јавне набавке: Израда елабората геодетских радова објеката стамбене зграде за социјалне станове, обликован у 2 (две) партије и то: I партија – Израда елабората геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; II партија – Израда елабората геодетских радова за подземне инсталације
рок за подношење понуде: 23.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори - 1Измена и допуна конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда брОдлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за IIОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/11Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка мултифункцијских уређаја
рок за подношење понуде: 22.06.2020 00:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаконкурсна документација
Измењена конкурсна документација бр.1Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације број 1
бр. јавне набавке:404-1/37Д-2020-28
предмет јавне набавке: Набавка заштитних пешачких баријера (ограда) у сврху повећања безбедности саобраћаја пешака приликом организације спортских и других приредби на путевима
рок за подношење понуде: 15.06.2020 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/13u-2020-28
предмет јавне набавке: : Пружање књиговезачких услуга обликованe у две партије и то: I партија – Услуге коричења црквених матичних књига; II партија – Књиговезачке услуге за потребе управе, служби и органа града Ниша,
рок за подношење понуде: 12.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Konkursna dokumentacijaIzmena i dopuna br. 1
Izmenjena konkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору партија 1.позив за подношење понуда
obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2.
бр. јавне набавке:404-1/10У-2020-28
предмет јавне набавке: Aнализе пољопривредног земљишта
рок за подношење понуде: 09.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/33Р-2020-28
предмет јавне набавке: Одржавање и поправка верских објеката
рок за подношење понуде: 09.06.2020 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/35Р/2020-28
предмет јавне набавке: Изградња дечјег игралишта у комплексу „Бојанине воде“
рок за подношење понуде: 08.06.2020 12:30
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка јн
бр. јавне набавке:404-1/3У-2020-28
предмет јавне набавке: Пружању услуга техничкe контроле пројектне документације изградње водоводне и канализационе мреже, ЈН брoj 404-1/3У-2020-28
рок за подношење понуде: 08.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/24У-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета површинских вода у складу са Програмом праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2020/2021. годину
рок за подношење понуде: 08.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Решење Републичке комисије за заштиту права у постОдлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-1/32у/2020-28
предмет јавне набавке: Осигурање запослених у органима и службама Града Ниша
рок за подношење понуде: 05.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПитање и одговор број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудапозив за подношење понуда
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/32У/2020-28
предмет јавне набавке: Осигурање запослених у органима и службама Града Ниша
рок за подношење понуде: 05.06.2020 00:00
конкурсна документација:
Измена и допуна Конкурсне док. бр. 1
бр. јавне набавке:404-1/34У-2020-28
предмет јавне набавке: пружање геодетских услуга у циљу закључења оквирног споразума за период од две године.
рок за подношење понуде: 02.06.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за поднишење понудеконкурсна документација
pojasnjenje konkursne dokumentacije 1izmenjene stranice konkursne dokumentacije
obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponudepojasnjenje konkursne dokumentacije 2
izmenjena stranica 35 konkursne dokumentacijeobavestenje o produzenju roka za podnosenje ponude
odluka o zakljucenju okvirnog sporazumaobaveštnje o zaključenom okvirnom sporazumu
бр. јавне набавке:404-1/7У/2020-28
предмет јавне набавке: Израда елабората о геомеханичком испитивању терена обданишта у Новом Селу
рок за подношење понуде: 01.06.2020 12:30
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/2Р/2020-28
предмет јавне набавке: Додатни радови на изградњи објекта водоснабдевања Хум – Бреница, са изградњом потисног цевовода
рок за подношење понуде: 01.06.2020 12:00
конкурсна документација:
Обавештење о покретању преговарачког поступка јавнКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/30У-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржававања службених аутомобила, набавка обликована по партијама и то: I Партијa – Сервис возила марке Шкода; II Партија – Сервис возила марке Шевролет и Опел; V Партија –Сервис возила марке Лада
рок за подношење понуде: 29.05.2020 12:00
конкурсна документација:
ПозивКонкурсна документације
Одлука о додели уговораObaveštenje o obustavi
Obaveštenje o zaključenom ugovori za partiju IObaveštenje o zaključenom ugovoru partija II
бр. јавне набавке:404-1/29у-2020-28
предмет јавне набавке: Осигурање службених возила Градске управе Града Ниша у сврху регистрације и каско осигурања обликована по партијама и то за: 1. партију- Обавезно осигурање службених возила Градске управе града Ниша у сврху регистрације
рок за подношење понуде: 28.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о доделиObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке: 404-1/31Д-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности добара, број 404-1/31Д-2020-28 - Набавка PCR апарата
рок за подношење понуде: 28.05.2020 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumnetacija
Odgovor na pitanje broj 1Odluka o dodeli ugovora
Obaveštene o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/28у-2020-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета ваздуха у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину, обликован у 2 (две) партије и то: I партија – Систем контроле квалитета ваздуха: 1. Континуирана фиксна мерења, 2. Индикативна мерења и 3. Наменска мерења. II партија – Праћење концентрације
рок за подношење понуде: 22.05.2020 12:00
конкурсна документација:
ПОЗИВКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена и допуна бр.1Конкурсна документација са унетим изменама
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
бр. јавне набавке:404-1/27У-2020-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину
рок за подношење понуде: 15.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/20У/2020-28
предмет јавне набавке: Услуге израде плана квалитета ваздуха агломерације Ниш
рок за подношење понуде: 07.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/26Д/2020-28
предмет јавне набавке: Набавка санитетског возила – реаномобила за потребе Завода за хитну медицинску помоћ за реаговање у случајевима саобраћајних незгода
рок за подношење понуде: 05.05.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр. 1Измена и допуна конкурсне док. бр.1
Обавештење о продужетку рока за подношење понудаОдлука о обустави поступка ЈН
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-2/15У-2020-28
предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
рок за подношење понуде: 21.04.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда-CALL FOR TENDER1. Измена Конкурсне документације
Одговор и појашњење питања бр. 1ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. јавне набавке:404-2/21У-2020-28
предмет јавне набавке: археолошка истраживања на локацији „Ардија“ уз Сомборски булевар у Нишу, на површини од 26,50ha, геомагнетском методом и од 4,20ha, георадарском методом.
рок за подношење понуде: 13.04.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
одлука о додели уговораобавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-7/1Д-2020-28
предмет јавне набавке: Oтворени поступак централизоване јавне набавке добара, број 404-7/1Д-2020-28 – Набавка електричне енергије, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са роком трајања од 2 (две) године
рок за подношење понуде: 06.04.2020 11:00
конкурсна документација:
Invitation to BidПозив за подношење понуде
Конкурсна документацијаИзмена и допуна конкурсне документације број 1
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о измени уговора о јавној набавци, број 143Одлука о измени уговора о јавној набавци, број 144
Обавештење о закљученом уговору по истеку кварталаОдлука о измени уговора о јавној набавци, број 235
Одлука о измени уговора о јавној набавци, број 122Додатно образложење Обавештења о закљученом уговор
бр. јавне набавке:404-2/5Р-2020-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Основној школи ''1. мај'' Трупале
рок за подношење понуде: 02.04.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/16Р/2020-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи саобраћајнице и тротоара у оквиру изградње станова за припаднике снага безбедности на локацији Стеван Синђелић
рок за подношење понуде: 02.04.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/23У-2020-28
предмет јавне набавке: Услуга уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину
рок за подношење понуде: 27.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење и одговор на питање бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/3Р-2020-28
предмет јавне набавке: извођење додатних радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту основне школе „Мирослав Антић“ у Нишу
рок за подношење понуде: 16.03.2020 12:00
конкурсна документација:
одлука о додели уговораобавештење
одлука о додели уговораobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-3/1Р/2020-20
предмет јавне набавке: Радови на изградњи осветљења саобраћајница у оквиру изградње станова за припаднике снага безбедности на локацији Стеван Синђелић
рок за подношење понуде: 12.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:1/2020
предмет јавне набавке: Пројекат „Народна кухиња VII фаза“ - припрема и испорука бесплатног оброка за кориснике права на бесплатан оброк на територији Града Ниша, за период од 01.04.2020. – 31.03.2021. године
рок за подношење понуде: 09.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за достављање понудаконкурсна документација
питање и одговор 1обавештење о продужењу рока 1
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-2/73У-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa услугe, брoj 404-2/73У-2019-28 - пружање услуге чишћења зграда, услуге портира и физичких радника
рок за подношење понуде: 09.03.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaOdgovor na pitanje broj 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1Odluka o dodeli ugovra
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-3/1Р-2020-28
предмет јавне набавке: извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи.
рок за подношење понуде: 05.03.2020 12:00
конкурсна документација:
обавештење о покретању преговарачког поступка безконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraobaveštenje o zaključenom ugovoru
odluka o izmeni ugovora
бр. јавне набавке:Обавештење
предмет јавне набавке: Годишњи план централизованих јавних набавки за 2020. године
рок за подношење понуде: 05.03.2020 11:26
конкурсна документација:
Годишњи план централизованих јавних набавки
бр. јавне набавке:404-2/56У-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге израде идејног решења за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу
рок за подношење понуде: 03.03.2020 00:00
конкурсна документација:
позив за учешће на конкурсу за дизајнконкурсна документација
Одговор бр.1обавештење понуђачима
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаодговори на групу питања 2
Обавештење о конкурсу за Народни музејОдлука о додели награда у поступку конкурса за диз
Obaveštenje o nagrađenim učesnicima konkursa za di
бр. јавне набавке:404-1/2У-2020-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услугe, брoj 404-1/2У-2020-28 - пружање услугe лични пратилац детета
рок за подношење понуде: 02.03.2020 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisijeОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/1Р-2020-28
предмет јавне набавке: извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу
рок за подношење понуде: 28.02.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
појашњење конкурсне документације број 1одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/158Д-2019-28
предмет јавне набавке: набавка савремених уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја, обликована у 2 партија и то I партија - уређаја за контролу саобраћаја
рок за подношење понуде: 28.02.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:RHP-W5-NMVNI-1/20
предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
рок за подношење понуде: 14.02.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnšenje ponudatenderska dokumentacija
Одлука о додели уговораobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/154У-2019-28
предмет јавне набавке: Израда планских докумената: Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања
рок за подношење понуде: 13.02.2020 12:00
конкурсна документација:
ПозивКонкурсна документација
Питања и одговори - 1Измена и допуна - 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОдлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-1/152Р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на замени подова и радови на замени унутрашње столарије у објекту у Ул. Милојка Лешјанина
рок за подношење понуде: 12.02.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори - 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/159У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликована по партијама и то за: - Партију 7. Сервис возила марке Шкода – у гарантном року набављених у 2018. години
рок за подношење понуде: 11.02.2020 12:00
конкурсна документација:
ПозивКонкурсна документација
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/1У-2020-28
предмет јавне набавке: услуге организовања службених путовања у земљи и иностранству, у циљу закључења оквирног споразума, за период од две године
рок за подношење понуде: 07.02.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
одлука о закључењу оквирног споразума
бр. јавне набавке:404-1/148Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка 3 (три) путничка возила за потребе полицијске контроле саобраћаја
рок за подношење понуде: 30.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/72У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге уклањања радиоактивних громобрана на територији Града Ниша
рок за подношење понуде: 30.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна докуементација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.2Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/149д/2019-28
предмет јавне набавке: набавка савремених уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја, обликована у 2 партија и то II партија - уређаја за откривање психоактивних супстанци код возача
рок за подношење понуде: 29.01.2020 12:00
конкурсна документација:
ПОЗИВКонкурсна документација
Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за доставу понуда
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/120у-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуге, брoj 404-1/120у-2019-28 - израда анализе безбедности деце у зонама основних школа са предлогом безбедних рута за кретање деце
рок за подношење понуде: 29.01.2020 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Obaveštenje o produženju rokaIzmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/151R-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на уградњи фасадне строларије на објекту Галерије „Надежда Петровић“ у Сићеву
рок за подношење понуде: 27.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Питања и одговориИзмена и допуна конкурсне документације
Конкурсна документација са унетим изменамаОбавештење о продужењу рока
Odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/2Д-2020-28
предмет јавне набавке: Набавка, испорука и инсталирање опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш
рок за подношење понуде: 27.01.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
појашњење конкурсне документације број 1измена конкурсне документације
измена конкурсне документације бр 2ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
одлука о измени уговора
бр. јавне набавке:404-1/156Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама
рок за подношење понуде: 16.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације бр. 2Обавештење о продужења рока бр. 2
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2Обавештење о закљученом уговору за Партију 3
Обавештење о закљученом уговору за Партију 4
бр. јавне набавке:404-2/67R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, јавна набавка бр. 404-2/67Р/2019-28
рок за подношење понуде: 15.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacijeObavestenje o produzenju roka
Odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/60Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на комуналном опремању локације у насељу Стеван Синђелић (станови за војску), обликованe у четири партије: I партија - Саобраћајница II партија - Топловод III партија - Водоводна и канализациона мрежа IV партија - Осветљење саобраћајница
рок за подношење понуде: 10.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели / обустави поступкаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
обавештење о обустави поступка за I партијуobaveštenje o obustavi za IV partiju
Обавештење о закљученом уговору за партију 2Одлука о обустави поступка за III partiju
Обавештење о обустави за 3. партију
бр. јавне набавке:404-1/155Д/2019-28
предмет јавне набавке: Уређаји за мрежно напајање
рок за подношење понуде: 09.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/157У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа у складу са Програмом озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа
рок за подношење понуде: 09.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда
Одговори на постављена питања бр.1-3Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
ИЗМЕЊЕНА Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
бр. јавне набавке:404-1/153Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на рушењу и санцији дела старе ограде у Основној школи „Његош“ у Нишу
рок за подношење понуде: 08.01.2020 13:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/64Р-2019-28
предмет јавне набавке: Санација и реконструкција терена ФК „Железничар“, број 404-2/64Р-2019-28, у циљу закључења оквирног споразума, са роком трајања од 2 (две) године
рок за подношење понуде: 08.01.2020 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор број 1Измена и допуна конкурсне документације број 1
Питања и одговори број 2Измена и допуна конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПитања и одговори број 3
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
бр. јавне набавке:404-2/68Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење радова aдаптације топлотних подстаница на базену испод трибина и у сали технике у склопу комплекса спортско-рекреативног центра „Чаир“ у Нишу.
рок за подношење понуде: 03.01.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
измена конкурсне документацијеизмењене странице конкурсне документације 1 и 9
измењене странице конкурсне документације 32 и 45pojasnjenje konkursne dokumentacije
izmenjena strana 73 konkursne dokumentacijeobavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
izmewene stranice 1 i 9 konkursne dokumentacije drobavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/69Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење радова изградње прикључног кабловског вода од ТС 110/10 kV „Ниш 10“ до нове ТС 10/0,4 kV „Научно-технолошки парк“ у Нишу
рок за подношење понуде: 03.01.2020 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
појашњење конкурсне документацијеизмена конкурсне документације
измењена страница 36 / 66измењене стране 7 и 9 од 66
додатно појашњењеизменјена страна 36 други пут
обавештење о продужењу рока за подношење понудеpojasnjenje konkursne dokuemntacije
odluka o dodeli ugovoraobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/135Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка сијалица са влакнима
рок за подношење понуде: 03.01.2020 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење и одговор на питање бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/63У/2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за уређење Суводолског потока, ЈН брoj 404-2/63У-2019-28
рок за подношење понуде: 30.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/138U-2019-28
предмет јавне набавке: Usluge autobuskog prevoza u zemlji i inostranstvu
рок за подношење понуде: 30.12.2019 10:00
конкурсна документација:
PozivKonkursna dokumentqacija
Odgovor na pitanjeOdluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/140U-2019-28
предмет јавне набавке: Usluge štampe
рок за подношење понуде: 30.12.2019 10:00
конкурсна документација:
PozivKonkursna dokumentacija
Odluka o obustavi
бр. јавне набавке:404-2/50у-2019-28
предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за енергетску ефикасност објеката образовања
рок за подношење понуде: 27.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/131У/2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом, у циљу закључења оквирног споразума
рок за подношење понуде: 26.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна докуементација
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговоруОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/66Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији обданишта у Новом Селу, ради закључења оквирног споразума
рок за подношење понуде: 25.12.2019 12:30
конкурсна документација:
Одлука о закључењу оквирног споразумаОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/123Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка мобилног саобраћајног полигона за саобраћајно образовање и едукацију деце
рок за подношење понуде: 25.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одговор на питање број 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/59У-2019-28
предмет јавне набавке: услуга израде идејног решења за изградњу мултифункционалног Експо центра у Нишу
рок за подношење понуде: 23.12.2019 15:00
конкурсна документација:
позив за учешће на конкурсуконкурсна документација
обавештењеobavestenje o konkursu
odluka o dodeli nagradaobaveštenje o rezultatima konkursa
бр. јавне набавке:404-1/119д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка дечијих ауто-седишта
рок за подношење понуде: 23.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели
бр. јавне набавке:404-2/65Д/2019-28
предмет јавне набавке: Добра за II фазу унапређења DATA центра
рок за подношење понуде: 23.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке: 404-1/122у-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услуге, брoj 404-1/122у-2019-28 - израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности старих лица (категорија 65+) у саобраћају
рок за подношење понуде: 23.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одговор на питање 1-2Измена и допуна конкурсне документације број 1
Odgovor na pitanjke broj 3Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/121у-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услуге, брoj 404-1/121у-2019-28 - израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности деце у саобраћају
рок за подношење понуде: 23.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одговор на питање 1-2Измена и допуна конкурсне документације број 1
Odgovor na pitanje broj 3Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/66Р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији обданишта у Новом Селу
рок за подношење понуде: 20.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/112Д-2019-28
предмет јавне набавке: Систем за евиденцију радног времена запослених
рок за подношење понуде: 20.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење и одговори везани за КД 1Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-2/46У-2019-28
предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Града Ниша, годишње одржавање услуга и материјал
рок за подношење понуде: 20.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odgovor na pitanje1Odluka o dodeli
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/61R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину на територији Града Ниша – по измени Оперативног плана одбране од поплава на територији града Ниша за воде II реда за 2019. годину
рок за подношење понуде: 16.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/146D-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка новогодишњих поклона за децу запослених у секретаријатима и службама Града Ниша, обликована у 2 партије и то: Партија I – поклон честитка вредносни ваучер – мешовита опрема и играчке за категорију деце од 0 до 8 година, Партија II – поклон честитка вредносни ваучер – мешовита спортска опрема за категорију деце од 8 од 15 година
рок за подношење понуде: 12.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru za I partiju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za II partiju
бр. јавне набавке:404-1/84Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на објектима ЈПУ „Пчелица“ Ниш, обликована у две партије: партија I – радови на замени керамике и санитарије, замена водоводне и канализационе инсталације у вртићу "'Бамби" и партија II – радови на санцији улазног степеништа у вртићу ''Црвенкапа''
рок за подношење понуде: 10.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
бр. јавне набавке:404-2/62Р/2019-28
предмет јавне набавке: Наставак радова на балон сали у ОШ „Чегар“ у Нишу, јавна набавка бр. 404-2/62Р/2019-28
рок за подношење понуде: 09.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:404-1/147У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликован по партијама и то за VI партију – сервисирање возила марке Дачиа
рок за подношење понуде: 06.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-2/53д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка материјала за саобраћај, обликован у 2 (две) партије и то за следеће партије: - I партија – Бензин и дизел за службена возила Града Ниша; - II партија – Течни нафтни гас за службена возила Града Ниша.
рок за подношење понуде: 06.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
бр. јавне набавке:1ПО/2019 ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
предмет јавне набавке: Извођење радова на рушењу, изградња и покривању нове западне трибине, завршетак радова и покривање источне, северне и јужне трибине, уређење терена, паркинга и прилаза на стадиону "Чаир" у Нишу.
рок за подношење понуде: 06.12.2019 00:00
конкурсна документација:
Претходно обавештењеПретходно обавештење енглеска верзија
бр. јавне набавке:Претходно обавештење
предмет јавне набавке: Извођење радова на рушењу, изградња и покривању нове западне трибине, завршетак радова и покривање источне, северне и јужне трибине, уређење терена, паркинга и прилаза на стадиону "Чаир" у Нишу.
рок за подношење понуде: 06.12.2019 00:00
конкурсна документација:
бр. јавне набавке:404-2/55У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге штампе и одржавања мултифункцијских уређаја
рок за подношење понуде: 06.12.2019 00:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/145У/2019-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге, обликоване у 2 партије
рок за подношење понуде: 05.12.2019 14:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
бр. јавне набавке:404-2/54Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на санацији просторија СОФК-е
рок за подношење понуде: 05.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Измена и допуна конкурсне документације бр.2
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.3Измењена и допуњена конкурсна документација бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПојашњење конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/49Д-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка рачунара
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
питања и одговори бр.1-6измена и допуна број 1
Измењена конкурсна документација број 1Odluka o dodeli
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/142У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка пружања услуга управљања процесима успостављања и унапређења ГИС-а Града Ниша на пројекту „Унапређење географско информационог система града Ниша“.
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
измена конкурсне документације 1измена конкурсне документације 2
измена конкурсне документације 3измена конкурсне документације 4
измена конкурсне документације 5измена конкурсне документације 6
измена конкурсне документације 7измена конкурсне документације
измена конкурсне документације модел уговорапојашњења конкурсне документације 1
појашњење конкурсне докуемнтације 2обавештење о продужењу рока 1
обавештење о продужењу рока 2одлука о додели уговора
obavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/125Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за пружање прве помоћи за потребе запослених у органима, службама и секретаријатима града Ниша, обликована по партијама: Партија 1 – Набавка ормарића за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша; Партија 2 – Набавка торби за прву помоћ за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-2/51У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге обвнове Check point лиценце
рок за подношење понуде: 02.12.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/137р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/137р-2019-28 - Извођење радова на одржавању сеоских водовода
рок за подношење понуде: 02.12.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-2/58у-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге израде пројектне документације за потребе изградње канализационе мреже на градском и сеоском подручју града Ниша
рок за подношење понуде: 29.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД и одговор бр.1Измена конкурсне документације бр.1
Измена и допуна конк.док. бр.2Измењена и допуњена конк.док. бр.2
Обавештење о продужењу рока отварањаОдлука о закључењу оквирног споразума
бр. јавне набавке:404-2/57у-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге пројектне документације за потребе водоснабдевања на градском и сеоском подручју града Ниша
рок за подношење понуде: 29.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД и одговор бр.1Измена конкурсне документације бр.1
Измена и допуна конк.док.бр.2Измењена и допуњена конк.док. бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
бр. јавне набавке:404-1/132Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за климатизацију са уградњом за објекат у улици Генерал Милојка Лешјанина број 39
рок за подношење понуде: 25.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одговори на питања бр.1Измена конкурсне документације
Odluka o dodeliОbaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/99Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, обликована у четири партије
рок за подношење понуде: 25.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
pitanja i odgovori 1-7izmena i dopuna br.1
obavestenje o produzenju rokaпитање и одговор бр.8
измена и допуна број 2обавештење о продужењу рока број 2
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 4
бр. јавне набавке:404-1/74У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа у складу са Програмом озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа
рок за подношење понуде: 22.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка јавне набавкеОбавештење о обустави поступка јавне набавке
бр. јавне набавке:404-1/108р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/108р-2019-28 - посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову, на проширењу платоа базена СЦ „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 22.11.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/136Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на уградњи алармног противпожарног система и радови на инсталацији система распршивача у Народном позоришту, јавна набавка бр. 404-1/136Р/2019-28
рок за подношење понуде: 18.11.2019 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/117д-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности добара, брoj 404-1/117д-2019-28 - Материјал и средства за одржавање хигијене и тоалетни прибор, обликованa у две партије, за I партију - Материјал и средства за одржавање хигијене.
рок за подношење понуде: 18.11.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Измена и допуна конкурсне документације број 1Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање број 1Измењена страна 6-42
Измењена страна 21-42Измењена страна 22-42
Измењена страна 32-42Odluka o dodeli ugovra
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/130У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликован по партијама и то за VI партију – сервисирање возила марке Дачиа
рок за подношење понуде: 15.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обуставиОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/71У-2019-28
предмет јавне набавке: Oсигурање службених возила Градске управе града Ниша у сврху регистрације и каско осигурање, обликована по партијама и то за Партију 2 – Каско осигурање службених возила Градске управе града Ниша
рок за подношење понуде: 15.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/129Д-2019-28
предмет јавне набавке: израда и испорука аутоматских носача мета са сакупљачем за ваздушно оружје, за потребе опремања стрељане регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спротско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 14.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraobavestenje o zakljucenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/12У-2019-28
предмет јавне набавке: Техничка контрола пројектне документације стадиона "Чаир" у Нишу
рок за подношење понуде: 14.11.2019 08:50
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока отварања бр.1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/48R/2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину на територији Града Ниша
рок за подношење понуде: 12.11.2019 00:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli
бр. јавне набавке:404-1/134Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији система за грејање у објекту Позоришта лутака Ниш
рок за подношење понуде: 08.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/44У-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуга на усаглашавању пројектне документације за стадион „Чаир“- западна трибина
рок за подношење понуде: 06.11.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор бр.1Измена и допуна конк.док.број 1
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/128Д-2019-28
предмет јавне набавке: Испорука, повезивање и подешавање активне и пасивне опреме за рачунарску мрежу, неопходне за исправно функционисање система електронских мета, за потребе опремања стрељане регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спротско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 04.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
izmenjena tehnička specifikacija dobaraobaveštenje o produženju roka dostavljanja ponuda
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/101У-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности услуге, брoj 404-1/101У-2019-28 - Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији Града Ниша са техничком контролом.
рок за подношење понуде: 04.11.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/127Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење архитектонско-грађевинских радова у циљу реализације Пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 01.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
pojašnjenje konkursne dokumentacijeizmenjena strana konkursne dokumentacije
obaveštenje o produženju rokaizmenjena tehnicka specifikacija
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-127Р/2019-28
предмет јавне набавке: извођење архитектонско-грађевинских радова у циљу реализације Пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 01.11.2019 12:00
конкурсна документација:
бр. јавне набавке:404-1/126Д-2019-28
предмет јавне набавке: испорука и инсталација професионалних електронских мета, за потребе опремања стрељане регионалног школског стрељачког спорта у оквиру Спортско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу
рок за подношење понуде: 01.11.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/76Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка добара - набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована у пет партија
рок за подношење понуде: 31.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена КД бр. 1Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка - П1,П2,П3,П4
Обавештење о закљученом уговору - П5
бр. јавне набавке:404-1/124Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на постављању паркета у објекту Народног позоришта
рок за подношење понуде: 30.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/85Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Средњој стручној школи у Нишу
рок за подношење понуде: 30.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/27У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге одржавања виртуелне и мрежне инфраструктуре
рок за подношење понуде: 29.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/45р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/45р-2019-28 - извођење радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови на објекту Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ у Нишу.
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor broj 1Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 2Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-3/9Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на завршетку обданишта у Брзом Броду, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума од 2 године од дана закључења
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Одлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговоруОбавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора 1Одлука о измени уговора 2
бр. јавне набавке:404-1/105р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на на адаптацији степеништа у рампе за инвалидна лица у Заводу за здравствену заштиту радника – Амбуланта „Ангропромет“ Ниш.
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели угховораОбавештење о заклјученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/65R-2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на крову и других занатских радова на објектима Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш на вртићима „Пинокио“, „Свитац“, „Палчић“ и „Цврчак“
рок за подношење понуде: 28.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovoraОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/118р-2019-28
предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радова, брoj 404-1/118р-2019-28 - Извођење радова на одржавању сеоских водовода.
рок за подношење понуде: 28.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o obustavi postupka javne nabavkeObaveštenje o obustavi postupka
бр. јавне набавке:404-1/116У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка услуга за потребе текућих поправки и одржавања зграда и објеката, обликована по партијама и то: Партија 2 – Услуге поправке и одржавања подова – уградња подних облога (паркета, ламината и др.)
рок за подношење понуде: 28.10.2019 00:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/94У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуге осигурања СЦ "Чаир", обликована у 7 партија
рок за подношење понуде: 23.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Конкурсна документацијаПозив за подношење понуда
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору за Партију 4
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2Обавештење о закљученом уговору за Партију 5
Обавештење о закљученом уговору за Партију 6Обавештење о закљученом уговору за Партију 7
бр. јавне набавке:404-1/92у-2019-28
предмет јавне набавке: Техничка контрола пројектне документације лифта за обданиште у Новом Селу
рок за подношење понуде: 21.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/97Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката, уклањање предмета и ствари и њихово чување и други послови на принудном извршењу решења из надлежности грађевинске инспекције, инспекције за путеве и саобраћајне инспекције и извођење радова из области становања и одржавања стамбених зградa по одобрењу Органа надлежног за послове грађевинарства на територији Града Ниша на годишњем нивоу.
рок за подношење понуде: 21.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаконкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/47Р/2019-28
предмет јавне набавке: Наставак радова на балон сали у ОШ "Чегар" у Нишу
рок за подношење понуде: 18.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/32Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка саобраћајне опреме и сигнализације у функцији безбедности саобраћаја, обликована по партијама и то: I партија – Знакови са изменљивим садржајем порука радом светлосних сигнала; II партија – Бројачи времена на семафорима; III партија – Принудни успоривачи брзине; IV партија – Саобраћајна огледала; V партија – Улични маркери; VI партија – Флексибилни стубићи
рок за подношење понуде: 18.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Питања и одговори - 1-5Питања и одговори - 6-10
Измена и допуна број 1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори - 13-15Измена и допуна број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда брОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за прву партијуОбавештење о закљученом уговору за другу партију
Обавештење о закљученом уговору за четврту партијуОбавештење о закљученом уговору за пету партију
Обавештење о закљученом уговору за шесту партијуОбавештење о закљученом уговору за трећу партију
бр. јавне набавке:404-1/102Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на уградњи алармног противпожарног система и радови на инсталацији система распршивача у Народном позоришту у Нишу
рок за подношење понуде: 18.10.2019 11:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/64R-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у ОШ «Први мај» у Трупалу
рок за подношење понуде: 17.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обуставиОбавештење ообустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/100У/2019-28
предмет јавне набавке: Геодетске услуге, обликоване у 5 партијиа
рок за подношење понуде: 17.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора и обустави поступкаОбавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/107Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији система грејања у објекту Позоришта лутака Ниш
рок за подношење понуде: 15.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/28Р/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови (ОШ „Сретен Младеновић Мика” у Нишу)
рок за подношење понуде: 14.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/31Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавке теретног моторног возила с радном плтформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације
рок за подношење понуде: 14.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудеКонкурсна документација
Питања и одговориОдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруОдлука о измени уговора о јавној набавци
бр. јавне набавке:404-1/114Р-2019-28
предмет јавне набавке: извођење радова на рехабилитацији одабраних локација у циљу реализације пројекта првог степена приоритета „Унапређење приступачности Града Ниша - Један лаки километар”
рок за подношење понуде: 11.10.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудаконкурсна документација
измене конкурсне документациједопуна конкурсне документације
обавештење о продужењу рока достављања понудаodluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-1/52Д/2019-28
предмет јавне набавке: Набавка теренског возила
рок за подношење понуде: 11.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/110Р-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка извођења радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту основне школе „Мирослав Антић“ у Нишу. Јавна набавка брoj 404-1/110Р-2019-28.
рок за подношење понуде: 10.10.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraобавештење о закљученом уговору
odluka o izmeni ugovora
бр. јавне набавке:404-1/54р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту ОШ „Бранко Радичевић“ Габровац, јавна набавка брoj 404-1/54р-2019-28
рок за подношење понуде: 09.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 1-2Одлука о обустави поступка јавне набавке
Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke
бр. јавне набавке:404-1/109Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на постављању паркета у објекту Народног позоришта
рок за подношење понуде: 08.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/47Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на санација оштећења на згради ЕТШ «Никола Тесла» у Нишу
рок за подношење понуде: 08.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/45Р-2019-25
предмет јавне набавке: Извођење радова за реализацију Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“, предшколске установе „Пчелица” у Нишу.
рок за подношење понуде: 07.10.2019 12:00
конкурсна документација:
конкурсна документацијаpojašnjenja 1
pojasnjenja 2izmena konkursne dokuemntacija br 1
poziv za podnošenje ponudeobavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponu
pojasnjenje konkursne dokuemntacije 3odluka o dodeli ugovora
обавештење о закљученом уговоруодлука о измени уговора
бр. јавне набавке:404-1/51Р/2019-28
предмет јавне набавке: Извођења радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у објекту Установе „Дечији центар“ Ниш
рок за подношење понуде: 07.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/53R/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Трговинској школи у Нишу
рок за подношење понуде: 07.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење КД бр. 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/88у-2019-28
предмет јавне набавке: Пружање услуга техничког пријема објекта - Социјално становање, локација Бранко Бјеговић
рок за подношење понуде: 07.10.2019 10:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/106Р-2019-28
предмет јавне набавке: Уређење дворишта Основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу
рок за подношење понуде: 04.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/96Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на цркви Св. Петке у Нишу, јавна набавка бр. 404-1/96Р/2019-28
рок за подношење понуде: 04.10.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/68р-2019-28
предмет јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности радова, брoj 404-1/68р-2019-28 - Извођење радова на одржавању сеоских водовода
рок за подношење понуде: 30.09.2019 10:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka JNObaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
бр. јавне набавке:404-3/8Р-2019-28
предмет јавне набавке: Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН брoj 404-2/3Р-2019-28.
рок за подношење понуде: 27.09.2019 14:00
конкурсна документација:
обавештење о покретању преговарачког поступкаконкурсна документација
одлука о додели уговораобавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/40Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на завршетку обданишта у Брзом Броду, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понђачем и трајањем оквирног споразума две године од дана закључења
рок за подношење понуде: 27.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1Измењена конкурсна документација бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1Измена конкурсне документације бр.2
Измењена конкурсна документација бр.2Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена и допуна конкурсне документације бр.3Измењена и допуњена конкурсна документација бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.3Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/39Р/2019-28
предмет јавне набавке: Одржавање школских дворишта
рок за подношење понуде: 26.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/43Д-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка опреме за пружање прве помоћи за потребе запослених у органима, службама и секретаријатима града Ниша, обликована по партијама: Партија 1 – Набавка ормарића за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша; Партија 2 – Набавка торби за прву помоћ за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша
рок за подношење понуде: 26.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступака
бр. јавне набавке:404-1/104У-2019-28
предмет јавне набавке: пружање услуга промоцијe Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину
рок за подношење понуде: 26.09.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o dodeli ugovora
бр. јавне набавке:404-2/38Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на топлификацији и изградњи прикључка за Трговинску школу у Нишу
рок за подношење понуде: 25.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/73У/2019-28
предмет јавне набавке: Услуга одржавања централне климатизације за годишње потребе у објектима града Ниша, обликована по партијама и то: Партија 1 – одржавање централне климатизације у објекту у улици Николе Пашића број 24; Партија 2 – одржавање централне климатизације просторија у ТПЦ Калча, које користи Секретаријат за локлану пореску администрацију и Партија 3 – одржавање централне климатизације просторија у објекту у улици Орловића Павла 28 – Официрски дом
рок за подношење понуде: 25.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
бр. јавне набавке:404-1/93d-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Града Ниша
рок за подношење понуде: 23.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija
Одговор на питање бр,1Измењена конкурсна документација
Појашњење КД бр. 1одлука о додели уговора
Обавештење о закљлјученом уговору
бр. јавне набавке:404-3/7Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи дечјег спортског игралишта у комплексу „Бојанине воде“
рок за подношење понуде: 23.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Одлука о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-1/72d-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка дневне и недељне штампе за потребе секретаријата, служби и органа града Ниша
рок за подношење понуде: 20.09.2019 13:30
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОдлука о стављању ван снаге одлуке о додели уговор
Одлука о додели уговора 2Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/70у-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге текућих поправки и одржавања службених аутомобила, обликован по партијама и то за VIII партију – сервисирање возила набављених у текућој години
рок за подношење понуде: 20.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/60У-2019-28
предмет јавне набавке: Услуге праћења нивоа комуналне буке у складу са Програмом праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2019/2020. годину
рок за подношење понуде: 19.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/95У-2019-25
предмет јавне набавке: Набавка пружања услуга израде пројектно техничке докуметације за санацију, реконструкцију и унапређење енергетске ефикасности објеката Дома „Душко Радовић“ у Нишу
рок за подношење понуде: 18.09.2019 12:00
конкурсна документација:
позив за подношење понудеконкурсна документација
odluka o dodeli ugovoraobaveštenje o zaključenom ugovoru
бр. јавне набавке:404-1/61У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка услуга за потребе текућих поправки и одржавања зграда и објеката, обликована по партијама и то: Партија 1 – Услуге поправке и одржавања кровова; Партија 2 – Услуге поправке и одржавања подова – уградња подних облога (паркета, ламината и др.)
рок за подношење понуде: 13.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступкаОбавештење о обустави поступка за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
бр. јавне набавке:404-1/44Р-2019-28
предмет јавне набавке: Радови на санацији школског дворишта ОШ „Ратко Вукићевић“ у Нишу
рок за подношење понуде: 11.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/135У-2018-28
предмет јавне набавке: Израда акта о процени ризика радних места Градске управе, као и Служби града Ниша
рок за подношење понуде: 11.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори - 1 и 2Измена и допуна конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаПитање и одговор - 3
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-1/89У-2019-28
предмет јавне набавке: Набавка портала о обележјима безбедности саобраћаја – локална база података за територију Града Ниша са катастром саобраћајне сигнализације (I Фаза)
рок за подношење понуде: 09.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Питање и одговор број 1Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
бр. јавне набавке:404-2/42Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи дечијег спортског игралишта у комплексу „Бојанине воде“, јавна набавка бр. 404-2/42Р/2019-28
рок за подношење понуде: 09.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/33Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи водоводне мреже, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума од 2 године од дана закључења
рок за подношење понуде: 05.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна документација бр.1
Измена и допуна конкурсне документације бр.2Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.2Измена и допуна конкурсне документације бр.3
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.3Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1Измена и допуна конкурсне документације бр.4
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.4Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужетку рока за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена и допуна конкурсне документације бр.5Измењена и допуњена конкурсна документација бр.5
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаИзмена и допуна конкурсне документације бр.6
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.6Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена и допуна конкурсне документације бр.7Измењена и допуњена конкурсна документација бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.6Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/34Р/2019-28
предмет јавне набавке: Радови на изградњи канализационе мреже, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума од 2 године од дана закључења
рок за подношење понуде: 05.09.2019 12:00
конкурсна документација:
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измењена и допуњена конкурсна докуменација бр.1
Измена и допуна конкурсне документације бр.1Измена и допуна конкурсне документције бр.2
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.2Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2Измена и допуна конкурсне документације бр.3
Измењена и допуњена конкурсна документације бр.3Појашњењењ конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1Измена и допуна конкурсне документације бр.4
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.4Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужетку рока за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена и допуна конкурсне документације бр.5Измењена и допуњена конкурсна документација бр.5
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаИзмена и допуна конкурсне документације бр.6
Измењена и допуњена конкурсна документација бр.6Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена и допуна конкурсне документације бр.7Измењена и допуњена конкурсна документација бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.6Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
бр. јавне набавке:404-2/41U/2019-28
предмет јавне на