Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PRV.5-4

Назив административног поступка : Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Већа организациона јединица Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсек за заштиту животне средине
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Градимир Богдановић, самостални стручни сарадник
Тел: 018 504-568
E-mail: bgradimir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Доношење решења да ли је потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.
Правни основ административног поступка Закон о процени утицаја на животну средину,Уредба о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса1410,00840-742221843-57Пантелеј: 14-125; Црвени Крст: 11-126; Палилула: 08-127; Медијана: 05-128; Нишка бања: 23-122.

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину данаУправа за планирање и изградњуОригинал на увид и копијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројектаПројектанска кућа, пројектни бироОригинал на увид и копија 
Графички приказ микро и макро локацијеРепублички геодетски завод - Служба за катастар непокретностиОригинал на увид и копија 
Услови и сагласности ЈП Електродистрибуција, ЈП Наисус, ЈП Градска Топлана, Телеком СрбијеКопијаСтранка не подноси документе. Градска управа прибавља документе по службеној дужности.
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева