Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
PPR.3-7

Назив административног поступка : Водопривредни услови за објекте који се граде или се врши реконструкција

Већа организациона јединица Управа за пољопривреду и развој села
Мања организациона јединица Одсек за развој економског и друштвеног потенцијала села
Делатност Пољопривредна и ветеринарска делатност, шумарство и водопривреда
Контакт подаци надлежног службеника
Радослав Миливојевић, самостални стручни сарадник
Тел: 018 290-242
E-mail: mradoslav@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање водопривредних услова за за објекте који се граде или се врши њихова реконструкција
Правни основ административног поступка Закон о водама,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса580,00 (210,00 и 370,00)840-742221843-57Пантелеј: 14-125; Црвени Крст: 11-126; Палилула: 08-127; Медијана: 05-128; Нишка бања: 23-122.

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Акт о урбанистичким условимаУправа за планирање и изградњуКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Копија планаРепублички геодетски завод - Служба за катастар непокретностиКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Поседовни лист или лист непокретностиРепублички геодетски завод - Служба за катастар непокретностиКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаОригинал 
Мишљење јавног водопривредног предузећаЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава"Оригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева