Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
KMN.4-1

Назив административног поступка : Лиценца за обављање енергетске делатности

Већа организациона јединица Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Мања организациона јединица Одсек за енергетику
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Слободан Максимовић, самостални стручни сарадник
Тел: 018 504-534
E-mail: makslobodan@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање лиценце за обављање енергетске делатности.
Правни основ административног поступка Закон о енергетици,Закон о општем управном поступку,Правилник о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности,Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса580,00 (210,00 и 370,00)840-742221843-57Пантелеј: 14-125; Црвени Крст: 11-126; Палилула: 08-127; Медијана: 05-128; Нишка бања: 23-122.

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Оснивачки акт привредног субјектаПодносилац захтеваКопија 
Извештај надлежних инспектора да објекти, уређаји, инсталације или постројења испуњавају прописане услове и захтеве утврђене техничким прописима о енергетској ефикасности, прописима о заштити од експлозија и пожара и прописима о заштити животне срединеНадлежна инспекцијаОригинал 
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Изјава о обезбеђеним финансијским средствимаБанкаКопија 
Извештај о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности за коју је поднет захтев за издавање лиценцеНадлежна инспекцијаОригинал 
Биланс стања и биланс успехаАгенција за књиговодствоОригиналза последње две године
Доказ о усклађености финансијских средстава са пословним планомПодносилац захтеваОригинал 
Уговор о концесији или поверавању делатностиНадлежно министарствоОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани) 10 година
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева