Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
KMN 2-5

Назив административног поступка : Управљања отпадом - сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање неопасног отпада

Већа организациона јединица Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Мања организациона јединица Одсек за комуналне послове и послове управљања отпадом
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Александра Јанаћковић, стручни сарадник
Тел: 018 504-543
E-mail: jaleksandra@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Обезбеђење и осигурање услова за управљање отпадом
Правни основ административног поступка Закон о управљању отпадом, чл. 60, 63 и 70, Правилник о обрасцу захтева за издавање дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса580,00 (210,00 и 370,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о регистрацијиАгенција за привредне регистреКопијаПрибавља се по службеној дужности, странка доставља матични број
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања, са студијомУправа за привреду, одрживи развој и заштиту животне срединеКопијаПрибавља се по службеној дужности, уколико је решење издато од стране надлежне градске управе; Само за складиштење, третман и одлагање отпада
Радни план постројења за управљање отпадомКвалификовано лицеОригиналСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
План заштите од удесаКвалификовано лицеОригиналСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
Оверен елаборат заштите од пожараОвлашћена институцијаКопијаСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
План за затварање постројењаКвалификовано лицеОригиналСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
Изјава о методама третмана или одлагања отпадаПодносилац захтеваОригиналСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
Изјава о методама третмана и олагања остатака из постројењаПодносилац захтеваОригиналСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
Одобрења и сагласности од важности за издавање дозволеНадлежни органКопијаСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
Финансијске или друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицимаБанка, осигуравајућа кућаОригиналСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
Подаци о врсти, количини и пореклу отпадаОвлашћена институцијаКопија 
Подаци о опреми за сакупљање отпада и превозним средствимаПроизвођач опреме, сервисер, полицијска управаКопијаСамо за сакупљање и транспорт отпада
Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни радОсталоКопијаСамо за складиштење, третман и одлагање отпада
Сагласност на процену ризика по здравље људи и животну средину и план заштите од удеса, ако ј оператер у обавези да такву сагласност прибавиУправа за привреду, одрживи развој и заштиту животне срединеКопијаПрибавља се по службеној дужности; Само за изузимање од обавезе прибављање дозволе за складиштење
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 15 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани) Време важења решења: 5 година за сакупљање и транспорт; 10 година за складиштење, третман и одлагање отпада
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева